• سبک زندگی,  مقالات

    تعویق امور و ارزش زمانی

    بسمه تعالی تعویق امور و ارزش زمانی مقدمه تعویق ، یکی از رفتارهای نامطلوب است. مخاطب این رفتار نامطلوب هم خودمان هستیم و هم اطرافیان ما. خودمان ضرر میکنیم چون پیش نمی رویم، دیگران هم متضرر می شوند، چون ممکن است تعویق ما سبب بازماندن آنها از دستیابی به اهدافشان بشود.

  • سبک زندگی,  مقالات

    مدیریت سود و سرمایه – توسط آرش ابوتراب

    بسمه تعالی مدیریت سود مقدمه فرایند اندازه گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد چرا که سود مهمترین محصول فرایند حسابداری است و از آنجایی که سود عامل اصلی فراهم نموده اطلاعات لازم برای ارزسابی عملکرد و توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی است از اهمیت قابل توجهی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی برخوردار می باشد.