تعویق امور و ارزش زمانی

بسمه تعالی
تعویق امور و ارزش زمانی

مقدمه
تعویق ، یکی از رفتارهای نامطلوب است. مخاطب این رفتار نامطلوب هم خودمان هستیم و هم اطرافیان ما. خودمان ضرر میکنیم چون پیش نمی رویم، دیگران هم متضرر می شوند، چون ممکن است تعویق ما سبب بازماندن آنها از دستیابی به اهدافشان بشود.

بیشتر بخوانیدتعویق امور و ارزش زمانی

مدیریت سود و سرمایه – توسط آرش ابوتراب

بسمه تعالی
مدیریت سود

مقدمه
فرایند اندازه گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد چرا که سود مهمترین محصول فرایند حسابداری است و از آنجایی که سود عامل اصلی فراهم نموده اطلاعات لازم برای ارزسابی عملکرد و توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی است از اهمیت قابل توجهی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی برخوردار می باشد.

بیشتر بخوانیدمدیریت سود و سرمایه – توسط آرش ابوتراب