پوکرا غذای خوزستان

پوكورا غذای محلی خوزستانیست و بسیار ساده و خوشمزه است.این غذا در واقع نوعی كوكو یا كتلت است.

بیشتر بخوانیدپوکرا غذای خوزستان